Informacje finansowe

Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje finansowe

wielkość tekstu:A | A | A

Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 818 319 1 522 565 1 213 721 1 134 112 1 087 152
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 898 56 666 55 401 26 480 31 229
Zysk (strata) brutto 53 085 52 977 53 891 23 972 26 217
Zysk (strata) netto 42 327 42 404 43 513 19 363 21 263
Aktywa razem 797 970 764 631 655 214 556 758 576 849
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 423 878 402 372 304 147 240 953 275 102
Zobowiązania długoterminowe 17 358 12 208 783 735 740
Zobowiązania krótkoterminowe 385 275 369 347 286 023 222 211 261 569
Kapitał własny 374 183 362 259 351 067 315 805 301 747
Kapitał zakładowy 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897
Liczba akcji (w sztukach) 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł] 1,85 4,43 7,24 3,28 1,50

Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
 

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
1 829 349 1 531 665 1 220 299 1 142 899  1 095 676
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 58 077 55 274 54 025 26 317 29 604
Zysk (strata) brutto 53 783 51 957 52 968 24 132 24 952
Zysk (strata) netto 43 001 41 554 42 721 19 487 20 033
Aktywa razem 801 969 767 517 658 034 558 919 578 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 429 326 407 127 307 986 243 336 276 880
Zobowiązania długoterminowe 17 358 12 208 783 735  740
Zobowiązania krótkoterminowe 389 643 372 899 288 704 223 233 262 157
Kapitał własny 372 643 360 390 350 048 315 583 301 361
Kapitał zakładowy 5 897 5 897 5 897 5 897 5 897
Liczba akcji (w sztukach)  5 897 419  5 897 419 5 897 419 5 897 419 5 897 419
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję
1,85 0,43 7,24 3,30 1,50

Dane finansowe od roku 2008 pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzanych wg standardów MSR/MSSF.
Spółka informuje że nie stosuje określonej, konkretnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Konsorcjum Stali S.A.
ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 672 16 92
e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

  • Spółka notowana na GPW
  • Złoty Płatnik 2015
Konsorcjum Stali to jedna z największych firm w Polsce zajmująca się dystrybucją i przetwórstwem stali. W ofercie: pręty, blachy, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki, pręty okrągłe, kwadratowe i płaskie (płaskowniki), profile z/g, rury, walcówki, zbrojenia budowlane, prefabrykaty i inne wyroby stalowe.
Nasz folder
Wersja mobila
Newsletter
Newsletter